1:QQ解冻:
http://aq.qq.com/cn2/login_limit/login_limit_index
2:QQ邮箱链接:https://mail.qq.com/
3:我的QQ中心链接:http://id.qq.com/
4:QQ安全中心链接:http://aq.qq.com/cn2/index
5:恢复好友、群网址连接:http://huifu.qq.com/
6:QQ空间链接:http://qzone.qq.com/
7: QQ网页生成私聊链接:http://shang.qq.com/v3/widget.html
8:腾讯游戏链接:http://jkyx.qq.com/
9:可以进入微博http://t.qq.com
10:朋友网链接:http://www.pengyou.com/
11:我的QQ:http://my.qq.com/my_userinfo.html
12:城市达人链接:http://city.qq.com/
13:绑定手机:http://bd.qq.com/
14:拍拍:http://www.paipai.com/
15:财付通链接:https://www.tenpay.com/
16:积分地带 http://jifen.qq.com/
17:查QQ号:http://www.qqxoo.com/pengyou.html
18:QQ注册日期http://t.qq.com/k/%e6%88%91%e4%b8%8eqq%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b

©著作权归作者所有

发表评论

正在加载 Emoji
Title - Artist
0:00